smith photo
Duran photo
Trifilo photo

Cindy Smith, 2012-13

Dr. Michelle Duran, 2013-14

Dr. Trish Trifilo, 2014-15

McDonald photo
Garza photo

Dr. Randy McDonald, 2015-16

Rolando Garza, 2016-17

Presidents Prior to 2012